Inicio > COLEGIO > MENJADOR

ORGANIZACIÓN DEL MENJADOR CURSO 23/24

Os adjuntamos INFORMACIÓN relativa a las NORMAS GENERALES DEL COMEDOR y la PRESENTACIÓN DEL COMEDOR elaborada por el cole además de unos archivos de interés para que los tengáis a mano si fuera necesario

Us adjuntem INFORMACIÓ relativa a les NORMES GENERALS DEL MENJADOR i la PRESENTACIÓ DEL MENJADOR elaborada pel col·le a més d’uns arxius d’interés perquè els tingueu a mà si fora necessari

Cualquier duda que tengáis sobre el MENJADOR, Miriam Pomares que es la encargada os podrá atender:

Qualsevol dubte que tingueu sobre el MENJADOR, Miriam Pomares que és l’encarregada us podrà atendre:

MARTES/DIMARTS de 9:45 a 10:30

o, enviando un mail a:

m.pomaressegarra@edu.gva.es

 

ORGANIZACIÓN DEL MENJADOR CURSO 22_23

Os adjuntamos INFORMACIÓN relativa a las NORMAS GENERALES DEL COMEDOR y la PRESENTACIÓN DEL COMEDOR elaborada por el cole además de unos archivos de interés para que los tengáis a mano si fuera necesario

Cualquier duda que tengáis sobre el MENJADOR, Alicia Carrasco que es la encargada os podrá atender:

VIERNES de 9:00h a 9:45h

o, enviando un mail a:

a.carrascotorres@edu.gva.es

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENJADOR

COLEVISA

La empresa encargada del comedor, COLEVISA ha creado un usuario y contraseña único para todas las familias del Blasco para poder consultar este menú desde su web: www.colevisa.es y su APP. Si no recuerdas los datos, puedes solicitarlos al AFA.

APP de Colevisa

Desde la APP de Colevisa puedes ver el menú y los reportes diarios.

Descárgala aquí para Android

Descárgala aquí para IOs

PRESENTACION MENJADOR CURSO 21-22

Os presentamos unos detalles de la presentación realizada por el centro sobre la organización del Menjador para el curso 21/22:

 

Horaio de entradas al menjador

 

Organizacion de los comensales en el menjador y en la sala anexa

 

Horario de entradas y salidas escalonadas

 

Sábana necesaria para el descanso de infantil 3 años

Descarga PresentacionMENJADOR en PDFDescargar

Normas Generales del funcionamiento del Menjador

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR CURS 21-22
1. El període de funcionament del menjador serà des del primer fins l’últim dia lectiu
del curs. L’alumnat d’infantil de 3 anys podrà fer ús del menjador a partir d’octubre.
2. El preu del menú és de 4’25€. El pagament del menjador es realitzarà del 1 al 10
de cada mes, mitjançant domiciliació bancària.
3. Les absències aïllades de l’alumnat NO BECAT, tan sols es descomptaran
quan siguen justificades (per malaltia o estades) i quan aquestes no es produisquen
de forma reiterada.
Excepcionalment, en cas de confinament de la classe per un cas confirmat de
COVID-19, l’alumnat usuari de la classe no pagarà menjador, mentre dure el
confinament. Així també, en cas d’un positiu confirmat en la família de l’alumne/a,
no s’abonarà les despeses de menjador.
Es farà el descompte de les faltes d’octubre, novembre i desembre en la remesa de
desembre. I el descompte de les faltes corresponents als mesos de gener, febrer, març,
abril i maig, en la remesa del mes de maig.
4. L’alumnat que falte reiteradament de forma injustificada, quan el nombre
usual de comensals no permeta l’ús de forma eventual, serà donat de baixa al mes
següent prèvia nota informativa a la família.
5. El menú és únic, però si algun usuari/a, NECESSITA ALGUN MENÚ ESPECIAL O
DE RÈGIM, CAL QUE HO JUSTIFIQUE PER ESCRIT (CERTIFICACIÓ MÈDICA O
CREENÇA RELIGIOSA O CULTURAL), a l’encarregada del menjador.
6. Si un dia el xiquet/a necessita una dieta especial (dieta blana), ho haurà de
comunicar per escrit, nota en infantil i agenda en primària, al tutor/a del seu fill/a a les 9
del matí.
7. Les famílies de l’alumnat en situació de confinament podran recollir al centre
educatiu el dinar per als seus fills i filles sense cap recàrrec sobre el preu establit o sobre
la beca menjador. Igual que els plats que se serveixen al menjador escolar, en el cas que
l’alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el menú per a
emportar adientment elaborat i identificat.
Per a activar aquest servei, el primer dia de confinament del fill o filla, la família haurà
d’informar el centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per a emportar.
Per tal de poder organitzar-lo correctament s’haurà d’informar pel matí abans de les
10:00h. Una vegada acceptat el servei es mantindrà durant tot els temps que dure el
confinament.
8. En cas de necessitat d’eixida en horari diferent (visita mèdica, motius familiars
d’urgència) es justificarà, per escrit en una nota. NO EIXIRÀ CAP ALUMNE/A QUE NO
HO JUSTIFIQUE NI VAJA ACOMPANYAT D’UN ADULT .

9. Les eixides del menjador seran escalonades, segons marca el nostre Pla de
Contingència de protecció i prevenció front a la COVID-19. Les eixides s’ajustaran a
l’horari d’atenció dels monitors i monitores, que és de tres hores diàries.
10. Tot l’alumnat usuari de menjador haurà de respectar les normes bàsiques de
convivència, de la mateixa manera què es fa en la vida diària de l’escola, ja què són
necessàries per crear un clima agradable i de respecte col·lectiu. Davant dels possibles
conflictes que puguen sorgir, es farà la intervenció segons el Pla de Convivència del
centre. La reincidència de 3 faltes greus suposa la privació d’assistència a les activitats
extraescolars de menjador durant un mes lectiu. Quan un alumne/-a siga reincident la
comissió de convivència valorarà altres mesures. Totes les incidències es
comunicaran per escrit el mateix dia dels fets.
Tot l’alumnat haurà de complir el Pla de Contingència del centre.
11. L’alumnat que necessiten prendre un medicament en hores de menjador, seran els
pares/mares els que se l’hauran de donar.
12. Les monitores enviaran una nota (si no es disposa de l’app de Colevisa) quan hi
haja un cas concret d’alumnes que mengen malament (si vomita, si li fa mal la panxa, si
s’ha dormit en la taula…), per tal d’informar-vos, però si no vos comuniquem res és que tot
ha funcionat amb normalitat. Si durant el temps de menjador es troben malament les
mateixes monitores us avisaran.
13. Podeu consultar el menú mensual en l’aplicació de COLEVISA.
14. Els menús tipus estan elaborats de forma equilibrada, variada i completa per
nutricionistes de l’empresa i supervisats pels responsables del Servei de Sanitat Pública.
15. Les baixes s’han de comunicar al llarg del mes anterior per al correcte
funcionament de menjador. En el portal edu de la nostra escola
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/es/centro/, es troba la renúncia de la
plaça de menjador que s’ha d’enviar al correu de l’encarregada carrasco_ali@gva.es
16. Quan hi haja un mes sense pagar, l’encarregada us passarà la notificació per escrit
i de forma telefònica, si no tenim resposta es procedirà a la baixa automàtica el següent
mes.
17. L’alumnat que no assisteix a classe durant la jornada lectiva no podrà fer ús del
menjador.
18. Davant de qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos al correu electrònic de
l’encarregada de menjador.
LA VOSTRA COL·LABORACIÓ ÉS IMPORTANT PER AL CORRECTE
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR DEL CENTRE

DESCARGA NORMES-GENERALS-DE-FUNCIONAMENT-DEL-MENJADOR-CURS-21-22 PDFDescargar

MENÚ PARA LLEVAR

Estimades famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la posada en marxa del servei de
“menú per emportar” per motius de la situació de pandèmia provocada per la COVID-19.
Tot l’alumnat usuari del servei de menjador, tant si és beneficiari de beca com si no ho és,
l’aula del qual estiga confinada a conseqüència de les mesures sanitàries arbitrades per la
COVID-19, tindrà a la seua disposició, durant els dies lectius que dure aquest confinament,
un “menú per emportar” que haurà de recollir en el mateix centre la família o la persona
autoritzada per aquesta.
El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postre, amb les mateixes
característiques establides en els contractes vigents i se servirà en envasos d’un sol ús.
En el cas que la família no puga desplaçar-se a recollir aquests menús, podrà autoritzar altres
persones per a fer-ho en el seu nom, mitjançant el document que s’adjunta com a annex,
degudament signat.
La família, o persona a qui autoritze, haurà de recollir en el centre el menú per emportar,
tenint sempre en compte les següents consideracions:
• El primer dia de confinament de l’alumnat, la família haurà d’avisar al carreu del centre
educatiu (03010417@gva.es) abans de les 10:00h si desitja o no que se li facilite el
menú per emportar. Si renúncia a aquest menú, òbviament no podrà disposar, si és el
cas, de la beca parcial o total de menjador durant els dies de confinament.
• L’horari de replega serà a les 13:00, després d’aquesta hora el centre no serà
responsable de les condiciones del menjar.
• S’haurà de mantindre la distància de seguretat i les mesures de protecció indicades pel
centre i adequades, en el moment del lliurament del menú.
• El consum de qualsevol aliment que haja perdut la seua temperatura òptima de
conservació, suposa un risc per a la salut, per la qual cosa, des del moment que el
centre educatiu posa a la disposició de la família el menjar sol·licitat en aquest
servei, és responsabilitat de la pròpia persona usuària recollir-la i consumir-la al
més prompte possible, per a seguir amb el protocol sanitari establit.
• No s’han de conservar aquests menjars per a consum en dies posteriors, de la mateixa
manera que no han de congelar-se.
• Es recomana la rentada de mans abans de procedir a l’obertura de l’envàs alimentari.
• Una vegada consumits els plats, els sobrants que no es consumisquen han de
rebutjar-se.
• Han de rebutjar-se els envasos alimentaris en el contenidor de reciclatge adequat.
En el cas que l’alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el
corresponent menú degudament identificat.
El preu d’aquest menú és el mateix que abona com a usuari habitual del menjador del centre.

En cas de voler que el centre li facilite aquest menú, la família haurà d’emplenar aquest
document, degudament signat i, bé la persona interessada o bé la persona autoritzada, haurà
de lliurar-lo al centre, la primera vegada que vaja a arreplegar el menú per emportar.
El servei de “menú per emportar” començarà el pròxim dia 1 de desembre de 2020.
Salutacions

Descarga AnnexI-INFORMACIO-MENU-PER-EMPORTAR en PDFDescargar

Descarga Annex-II-MENÚ-PER-A-EMPORTAR-1 en PDFDescargar

Toda la información la puedes encontrar en la página del cole pulsando aquí: https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/menjador/L